Polityka prywatności (RODO)

Centrum Diagnostyczno – Medyczne „Lipowa’ Sp. z o. o. (85-062 Bydgoszcz, ul. Lipowa 8/3)informuje, że z chwilą udzielenia odpowiedzi na niniejszą wiadomość lub z chwilą doręczenia wiadomości z Państwa inicjatywy, stają się administratorem Państwa danych osobowych na potrzeby: prowadzenia korespondencji związanej z wiadomością oraz procesem opieki medycznej. Mają Państwo prawo do wglądu w Państwa dane, poprawienia ich i żądania usunięcia. Podane dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jego art.: 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, f; dane nie będą przekazywane do państw trzecich; dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany; dane nie będą profilowane; będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z pełnioną przez administratora funkcją i czynności związanych z wiadomością oraz przez okres, po ustaniu wykonywania czynności medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). Ponadto administrator informuje, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub ustawę o ochronie danych osobowych.


Wróć do strony głównej